Funkce termokamery

Měřící a další funkce termokamery pomáhají vyhodnotit a interpretovat výsledek měření a to jak přímo namístě (v terénu) na obrazovce termokamery, tak později v PC při tvorbě reportu.

Níže jsou zmíněny nejobvyklejší funkce termokamery. Při výběru termokamery je třeba si uvědomit dvě věci: 1) nejedná se o všechny měřící funkce, které dnes termokamery umí, 2) ne každá termokamera podporuje všechny níže zmíněné měřící funkce! Před nákupem termokamery je proto vhodné kontaktovat odborníka a informovat se o podpoře jednotlivých měřících funkcí u vámi zvoleného modelu, případně o dalších možnostech termokamery, které zde nejsou zmíněny.

Další informace: kontaktovat odborníka.

Měřící funkce

Měřící funkce jsou základní měřící nástroje termokamery, které umožňují analýzu problému přímo v terénu (na obrazovce termokamery či tabletu) i později v PC při podrobnější analýze a tvorbě reportu.

Při výběru termokamery dobře zvažte, které měřící funkce jsou pro vás nezbytné či užitečné, protože ne všechny termokamery nabízí všechny tři níže zmíněné měřící funkce. Navíc také může být omezen počet měřících funkcí, které mohou být najednou aktivní.

Měření teploty v bodě

Měřící funkce termokamery - teplota v bodě Měření teploty v bodě
je základní měřící funkcí každé termokamery. Umožňuje změřit teplotu v jednom bodě (přesněji malé kruhové oblasti). V termokameře je většinou možné použít více těchto měřících funkcí najednou.

Přímo v terénu lze v termokameře přidat několik měřících bodů, na základě nichž lze stanovit rozsah závady. Na snímku je zachycen část trojfázového vedení elektrického proudu. Několik měřících funkcí bod zde pomáhají odhalit a vyhodnotit nerovnoměrné zatížení fází.

Měřící funkce bod zde pomáhá odhalit a vyhodnotit nerovnoměrné zatížení fází

Měřící funkce oblast

Měřící funkce termokamery - oblast Měřící funkce oblast
umožňuje stanovit minimální, maximální a průměrnou teplotu v obdélníkové či obecně nepravidelné oblasti. U většiny termokamer se zároveň najednou zobrazí body, které ukazují polohu bodu s nejmenší či největší teplotu, podle nastavení.

Měřící funkce oblast může být v praxi velmi užitečná. Například při výměně oken je potřeba zkontrolovat, zda byla provedena bez závad. Minimální teplota v oblasti např. stanoví, která část připojovací spáry je nejstudenější a při dalším měření je možné se na tuto oblast zaměřit a pořídit detailnější snímky. Funkce je stejně tak užitečná při měření v průmyslu, neboť ukazuje, která oblast může být z hlediska přetížení či opotřebování nejvíce ohrožena. A opět se lze právě na tu bezprostředně zaměřit přímo v terénu.

Pomocí měřící funkce termokamery oblast lze lokalizovat kritické detaily

Měřící funkce teplotní profil

Měřící funkce termokamery - teplotní profil Teplotní profil
je funkce, která umožňuje zobrazit průběh teploty na přímce v podobě grafu. Je užitečná především při analýze teplotní homogenity a rozsahu nalezených závad.

Vlivem navlhnutí a „utržení“ části tepelné izolace parovodu došlo ke snížení jeho izolačních vlastností, nárůstu povrchové teploty a bohužel i ke zvýšení tepelných ztrát. Měřící funkce teplotní profil pomáhá stanovit rozsah závady přímo na místě.

Měřící funkce teplotní profil pomáhá stanovit rozsah závady parovodu přímo na místě

Funkce izoterma

Izotermy pomáhají určit kde je teplota měřeného objektu:

  • NAD určitou hranicí
  • POD určitou hranicí
  • v určitém INTERVALU teplot

Tyto funkce jsou používány v praxi velmi často. Například tak, že se stanoví určité teplotní kritérium signalizující potenciální závady a pomocí izotermy NAD jsou tato místa signalizována. Podobným způsobem lze použít i další dvě funkce izotermy POD a INTERVAL.

Měřící funkce termokamery - izoterma, teplota nad Izoterma „teplota nad“
signalizuje místa, kde byla překročena jistá hranice maximálních přípustných hodnot.
Měřící funkce termokamery - izoterma, teplota pod Izoterma „teplota pod“
Měřící funkce termokamery - izoterma, teplota v intervalu Teplota v intervalu

Alarmy

Alarmy signalizují překročení jiného než teplotního kritéria. Termokamery FLIR řady bx (tj. Ebx, Tbx a T6x0bx) mají implementovány užitečné funkce alarm izolace a alarm vlhkosti, které pomohou odhalit kritická místa přímo namístě během měření.

Obrázek mnohdy řekne více, než tisíc slov. To platí i v termografii. Alarmy umožňují označení problematických míst ve snímku bez dlouhého vypisování a slovní lokalizace závad a právě proto jsou s oblibou používány.

Alarm vlhkosti

Hodnota relativní vlhkosti v blízkosti povrchu zdiva je kritická pro vznik plísní. Při překročení hodnoty 80% je, jak říká technická norma, vznik plísní vysoce pravděpodobný. Při správném nastavení atmosférické teploty a vlhkosti termokamera sama přepočítá relativní vlhkost v místě se sníženou teplotou (tj. jak by se změnila relativní vlhkost při daném poklesu teploty při zachování stejného množství vodní páry v budově). Při nastavení hodnoty na 80% tedy tato funkce může sloužit jako alarm „plísně“.

Měřící funkce termokamery - alarm vlhkosti Alarm vlhkosti

Měřící funkce termokamery - alarm izolace Alarm izolace

Další funkce

Tyto funkce využívají skutečnosti, že pokročilejší termokamery mají v sobě vedle detektoru infračerveného záření, integrovanou i kameru ve viditelném světle, která může pořizovat klasické fotografie. Vhodnými algoritmy pak dochází v procesoru termokamery ke kombinaci fotografie a termogramu (oboje je při měření pořízeno zároveň) tak, aby výsledný snímek obsahoval oproti termogramu dodatečné infromace.

Kamera ve viditelném světle má vždy větší zorné pole a rozlišení. Termogram tedy zaujímá jen část scény, která je zachycena fotografií v poměrně velkém rozlišení. Přestože není fyzicky možné, aby oba přístroje měly společnou optickou osu, je možné jejich překrytí zajistit výpočetně pomocí algoritmů v mikroprocesoru kamery, nebo ručně.

Pro všechny dále uvedené funkce platí, že u výsledného snímku jsou zachovány všechny radiometrické informace a lze tedy provádět analýzu pomocí měřících funkcí v plném rozsahu.

Funkce termokamery - teplotní prolnutí Teplotní prolnutí (thermal fusion)
je užitečnou funkcí termokamery. Kombinuje fotografii s termogramem tak, aby nalezená závada byla zobrazena na fotragrafii a to i s informací o jejím rozsahu, včetně velikosti povrchové teploty v místě závady. Na základě této informace lze přesně lokalizovat problematický detail.
Blending - spojení fotografie a termogramu v jeden snímek, při zachování teplotních dat z termogramu Blending
neboli „bělení“ je funkce, kdy výsledný snímek vznikne složením (součtem) termogramu a fotografie. Výsledkem je tedy upravený termogram, na kterém jsou slabě patrné barvy a obrysy z fotografie. Funkce je užitečná ve chvíli, kdy potřebujeme rozpoznat jednotlivé části měřeného objektu.
Funkce termokamery - MSX, tj. multispektrální zobrazení u moderních termokamer FLIR MSX neboli „multispektrální zobrazení“ je funkce, kdy jsou do výsledného termogramu promítnuty obrysy (hrany) objektů z fotografie. Bez ztráty radiometrických dat jsou pak na snímku jasně čitelné nápisy na měřených objektech, jejich přesné tvary apod., jak je dobře vidět na snímku vlevo.
Funkce termokamery - obraz v obraze Obraz v obraze
je funkce, kdy je do fotografie zobrazen termogram tak, aby byly zachovány původní maximální rozměry fotografie a maximální (či zvolené) rozměry termogramu. Výsledkem pak je snímek, na kterém je kontext (okolí) pořízeného termogramu.
Funkce radiometrického videa u termokamer FLIR TOOLS+ Radiometrické video
či radiometrická sekvence umožňuje záznam časové sekvence snímků (videa), přičemž každý snímek ze sekvence je plně radiometrický a lze na něj aplikovat všechny měřící funkce včetně možnosti zobrazení časového vývoje teplot, jak je znázorněno na snímku vlevo.

Propojení s externími měřícími přístroji

Popisek webu